MBB
contact
Home
Nieuws
Visie en werkwijze
De Mensen
Projecten
Bewoners a/h woord
Locaties

Privacyverklaring MBB Ontwikkeling B.V. 

MBB Ontwikkeling B.V. is een middelgroot bedrijf dat zich richt op ontwikkelen van bouwprojecten en het kopen, financieren, beheren en vervreemden van onroerende zaken. Wij zijn gevestigd aan de Westkanaaldijk 19, 3606 AL te Maarssen. Ons algemeen e-mailadres is info@mbb-ontwikkeling.nl en onze website is bekend onder de naam www.mbb-ontwikkeling.nl

In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke gegevens wij verzamelen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MBB Ontwikkeling B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

MBB Ontwikkeling B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MBB Ontwikkeling B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MBB Ontwikkeling B.V. verstrekt. Deze persoonsgegevens kunnen verplicht of optioneel zijn. Verplichte gegevens zijn nodig om u de gevraagde service te kunnen verlenen.

 

MBB Ontwikkeling B.V. kan de volgende gegevens verwerken:

 • Uw geslacht
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw interesses en voorkeuren
 • Toelichting en/of overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door iets bij uw correspondentie te voegen 

MBB Ontwikkeling B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Uw persoonsgegevens kunnen eventueel in een later stadium gebruikt worden voor het toesturen van correspondentie en/of facturen.

Daarnaast kan MBB Ontwikkeling B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

MBB Ontwikkeling B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

MBB Ontwikkeling B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

 

Beveiliging van de gegevens 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • Alle personen die namens MBB Ontwikkeling B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij gebruiken pseudoniemen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. 

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. 

Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

MBB Ontwikkeling B.V. kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.

De Functionaris Gegevensbescherming van MBB Ontwikkeling is te bereiken via info@mbb-ontwikkeling.nl